Argjendari online dating

Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia me çmimin e fjetjes dhe numrin e netëve të qëndrimit në hotel.2.

Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet hoteli.

Siperfaqet e tokes bujqesore qe mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari per pese vitet e para nga çasti i mbjelljes (e konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e Bujqesise dhe Ushqimit Lushnjë). Niveli i taksës është 5 % e çmimit të fjetjes për person ose për dhomë, për një natë.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesën dhe taksën mbi tokën bujqësore është Zyra e Kadastres dhe Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Lushnjë. Me "hotel" kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejtë pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.1.

Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës.3.

Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë, në juridiksionin e së cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës.

-Per objekte per qellime publike si kopshte, çerdhe, shkolla, spitale private, niveli takses eshte 2%.

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi të ardhurat e tatueshme, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, me qarkullim : 1.

Ky komision llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, i cili është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari të administratës tatimore. Në taksën mbi pasurinë e paluajtshme perfshihen: Tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banimin e zakonshëm paguajnë taksën e ndërtesës, taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës, që zbatohet në zonën ku ndodhet kjo ndërtesë.".2.b Taksa mbi tokën bujqësore. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi të taksa paguesit.

Komisioni si agjent tatimor kalon në llogari të buxhetit të shtetit, në bazë të legjislacionit në fuqi mbi përdorimin e të ardhurave dytësore, të krijuara në institucionet buxhetore dhe për mbulimin e kostove të "Pullave të tatimit". Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë atë.

Administrata tatimore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël në llogari të bashkive ose të komunave, ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm, brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur janë arkëtuar taksat.

Administrata tatimore, për shërbimin që kryen si agjent tatimor, merr një komision.

Leave a Reply